jueves, 6 de abril de 2017

7 de abril de 2017 MANIFESTO DIA MUNDIAL DA SAÚDE

O PSdeG-PSOE súmase á conmemoración do Día Mundial da Saúde, que se celebra o 7 de abril de cada ano para conmemorar o aniversario da fundación da OMS.

Este día ofrece unha oportunidade única para mobilizar a acción de todo o mundo ao redor dun tema de saúde específico. Para este ano, a Organización Mundial da Saúde elixiu a depresión, unha enfermidade mental que afecta a máis de 300 millóns de persoas no mundo e para a que a OMS esixiu unha resposta integral e coordinou dos países (resolución da Asemblea Mundial da Saúde, 2013).

As políticas de saúde mental son unha peza fundamental dos sistemas públicos de saúde que realizan unha formulación integral. En España, o Sistema Nacional de Saúde (SNS), xurdido da Lei Xeral de Sanidade de 1986, propón un enfoque integral, incorporando a saúde mental como parte inseparable da saúde das persoas. Grazas a iso, nos últimos 30 anos púidose desenvolver unha ampla rede de servizos de saúde mental en condicións de igualdade e integrados no resto do sistema público de saúde, cuxa eficacia e calidade viuse deteriorada no últimos cinco anos polas políticas de recortes do Goberno do PP en dereitos sociais e servizos públicos.

A Lei Xeral de Sanidade establecía no seu artigo 20, formando parte do capítulo de Saúde Mental, a obrigación dos poderes públicos de conseguir unha plena integración das actuacións relativas á saúde mental no sistema sanitario xeneral e da total equiparación da enfermidade mental ás demais que requiran servizos sanitarios e sociais.
Así mesmo, establecía que as Administracións Sanitarias competentes adecuarían a súa actuación aos seguintes principios:

1. A atención aos problemas de saúde mental da poboación realizarase no ámbito comunitario, potenciando os recursos asistenciais a nivel de ambulatorio e os sistemas de hospitalización parcial e atención a domicilio, para reducir ao máximo posible a necesidade de hospitalización, considerando de modo especial aqueles problemas referentes á psiquiatría infantil e psicoxeriatría.

2. Que a hospitalización dos pacientes por procesos que así o requiran realizásese nas unidades psiquiátricas dos hospitais xerais.

3. O desenvolvemento dos servizos de rehabilitación e reinserción social necesarios para unha adecuada atención integral dos problemas de enfermidade mental, buscando a necesaria coordinación cos servizos sociais.

4. Que os servizos de saúde mental e de atención psiquiátrica do sistema sanitario xeneral cubrirán, así mesmo, en coordinación cos servizos sociais, os aspectos de prevención primaria e a atención aos problemas psicosociais que acompañan á perda de saúde en xeral.

Desde entón producíronse grandes avances. Con todo, aínda queda moito por facer. A Estratexia de Saúde Mental do SNS posta en marcha por un Goberno socialista por primeira vez en 2006 permite un enfoque coherente para continuar o impulso das políticas de saúde mental en España.

Lamentablemente, a crise económica e as políticas neoliberais do Goberno de Rajoy truncaron este enfoque. As reformas restritivas en dereitos sociais (reforma laboral, sanitaria…); os recortes orzamentarios e en protección social; o incremento de copagos; as privatizacións; reducións de persoal así como o peche de centros tiveron un efecto negativo sobre a saúde.

En España, a Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria dedicou o seu Informe 2014 a estudar a relación entre Crise económica e a Saúde.

No devandito estudo evidéncianse os efectos da crise e as desigualdades de saúde na poboación española. Tamén, un recente estudo sobre o impacto da crise económica sobre a saúde en Europa, publicado no British Medical Journal o pasado ano 2016, mostra para o caso de España o impacto especialmente sobre a saúde mental e os suicidios.

A pesar das alertas e informes internacionais e nacionais, o Goberno segue sen abordar o estudo das consecuencias da crise económica, o desemprego, a precarización laboral, o crecemento da desigualdade e a pobreza infantil, os recortes en sanidade, dependencia e educación sobre a saúde da poboación e os seus determinantes sociais. 

Por iso, os socialistas pedimos no Congreso dos Deputados a elaboración en seis meses dun estudo sobre o impacto da crise sobre a saúde da cidadanía. Ademais, durante estes anos de Goberno do PP evidenciouse unha falta de desenvolvemento e avaliación da Estratexia de Saúde Mental que debe ser impulsada de novo incidindo na necesidade de abordar a depresión e as súas variantes de forma integral e con perspectiva multidimensional.

Iso require poñer a disposición deste obxectivo os recursos necesarios e dar apoio aos profesionais de saúde mental cun enfoque estratéxico que permita reforzar e ampliar as prazas PIR e as prazas de psicólogos clínicos no SNS.

Por iso, o PSdeG-PSOE manifesta a necesidade de dotar de recursos e elaborar un ambicioso Plan de modernización da atención á saúde mental con perspectiva de xénero, garantindo que se poida prestar unha atención psicoterapéutica adecuada, reforzar os servizos de saúde mental infantoxuvenil para responder a patoloxías con incidencia crecente e dispoñer dunha rede de atención integral multiprofesional especializada na que é imprescindible a coordinación entre saúde, atención comunitaria e servizos sociais.